top of page
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ο Πειραιάς είναι ένας σημαντικός αστικός πόλος και επίκεντρο ενός παραγωγικού συστήματος. Αποτελεί διεθνή πύλη συναλλαγών και εμπορίου, καθώς το λιμάνι του Πειραιά καταλαμβάνει σημαντική θέση παγκοσμίως στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια κρουαζιέρας στην Ευρώπη. Ο Πειραιάς αποτελεί μία ανεπτυγμένη συστάδα θαλάσσιας οικονομίας, με παγκόσμιες διασυνδέσεις, όπου συγκεντρώνεται σημαντικός αριθμός εταιρειών και οργανισμών που συμμετέχουν στη θαλάσσια δραστηριότητα της χώρας. Η «πειραιώτικη» ταυτότητα των κατοίκων του, η οποία είναι συνυφασμένη με τη θάλασσα και τις δραστηριότητές της αποτελεί αναπτυξιακό πλεονέκτημα της περιοχής που σχετίζεται με το κοινωνικό κεφάλαιο, το ανθρώπινο δυναμικό και τη γαλάζια επιχειρηματικότητα.

Ωστόσο, ο Πειραιάς έχει πληγεί σημαντικά από την κρίση (ανεργία, μείωση επιχειρηματικής δραστηριότητας, φτωχοποίηση, κλπ) και ο κίνδυνος επιδείνωσης των ήδη επιβαρυμένων κοινωνικών συνθηκών από τη συνέχιση της οικονομικής κρίσης είναι σημαντικός. Επιπλέον, ο χαμηλός βαθμός διείσδυσης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις της Γαλάζιας Οικονομίας, είναι μια παράμετρος που προβληματίζει, καθώς αποτελεί βασική συνιστώσα της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Συνεπώς, η αναζήτηση επενδυτικών διεξόδων στην περιοχή αποτελεί επιτακτική ανάγκη και η Γαλάζια Οικονομία δύναται να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος της οικονομικής αναζωογόνησης του Πειραιά. Βασική πρόκληση λοιπόν, αποτελεί η ενθάρρυνση της γαλάζιας επιχειρηματικότητας και η προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών σχετικών με τη Γαλάζια Οικονομία και τις αξίες της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, με σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για την πόλη του Πειραιά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πειραιά προέβη στην ανάληψη ενός συνόλου δράσεων για τη στήριξη της γαλάζιας επιχειρηματικότητας στον Πειραιά, οι οποίες υλοποιούνται από το 2014 και περιλαμβάνουν τη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, το διαγωνισμό καινοτομίας BlueGrowth, το δίκτυο BluAct, δύο ευρωπαϊκά προγράμματα και το blue/lab, το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Οι δράσεις στοχεύουν στη δημιουργία νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων στη Γαλάζια Οικονομία, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην προώθηση ενός νέου καινοτόμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Ο καινοτόμος χαρακτήρας του προγράμματος δράσεων είναι φανερά υπαρκτός από τη φάση του σχεδιασμού έως και τη φάση της υλοποίησής του. Ο διαγωνισμός BlueGrowth σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αρχικά σε συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γεγονός το οποίο αναδεικνύει τη συμμετοχικότητα και ενισχύει τη δέσμευση των διαφορετικών φορέων στην υποστήριξη της υλοποίησής του.

Το ανθρώπινο οικοσύστημα (Marinescape) που έχει δημιουργηθεί συνιστά ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος δράσεων. Αποτελείται από ένα εκτεταμένο δίκτυο φορέων του τετραπλού έλικα (δημόσιος τομέας, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί-ερευνητικοί φορείς, «κοινωνία των πολιτών»), το οποίο α. προωθεί τον συνεχή διάλογο γύρω από τα θέματα της Γαλάζιας Οικονομίας, β. συμβάλλει στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των φορέων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τοπική ανάπτυξη, γ. υποστηρίζει, καθοδηγεί και παρακολουθεί το πρόγραμμα δράσης μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων της σε Συμβουλευτική Επιτροπή, δ. παρέχει μέντορες στο στάδιο της επιχειρηματικής εκκόλαψης.

Ο διαγωνισμός BlueGrowth υλοποιείται σε 3 φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στη διενέργεια του διαγωνισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τη δημοσίευση πρόσκλησης, την υποβολή και αξιολόγηση των υποψήφιων. Η δεύτερη φάση αφορά την πραγματοποίηση workshop προετοιμασίας των επιλεγμένων ομάδων για την παρουσίαση της αναπτυγμένης ιδέας τους. Τέλος πραγματοποιείται η τελετή λήξης του διαγωνισμού κατά την οποία αξιολογούνται οι finalist από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και αναδεικνύονται οι βραβευθείσες ομάδες. 

Η μέχρι τώρα επιτυχία του διαγωνισμού με τα σημαντικά αποτελέσματά της, οδήγησε το Δήμο Πειραιά στην αναζήτηση ευκαιριών για την επέκταση, προβολή και περαιτέρω ενδυνάμωση του προγράμματος δράσεων.

Η ευκαιρία αυτή δόθηκε εν μέρει μέσω του προγράμματος URBACT, με τη δημιουργία δικτύου μεταφοράς του BlueGrowth ως βραβευμένης καλής πρακτικής σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Όμως το γεγονός ότι η έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία αποτελούν κατά κοινή ομολογία το τρίπτυχο που αλλάζει τις δομές της επιχειρηματικότητας του 21ου αιώνα και υπόσχεται να αναβαθμίσει το επιχειρείν προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη της περαιτέρω διείσδυσης του διαγωνισμού στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα.

Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη παροχής εξειδικευμένων συμβουλών σε θέματα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η ανάληψη της διοργάνωσης του διαγωνισμού από το Πανεπιστήμιο Πειραιά συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς μπορεί να αξιοποιήσει την γνώση που παράγεται στα ερευνητικά κέντρα των Ελληνικών Πανεπιστημίων και θα συνδράμει μεταξύ άλλων στην αλλαγή νοοτροπίας σε σχέση με τους φοιτητές. Διότι η τεχνολογία και η διασύνδεση έχει πλέον προχωρήσει τόσο πολύ που μπορεί κάλλιστα και ένας τριτοετής φοιτητής να φτιάξει την δική του επιχείρηση αρκεί να έχει την κατάλληλη καθοδήγηση και εργαλεία.

 

Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
ΕΣΠΑ 2014-2020
logo_attiki.png
logo-ESPA-2021-2027.webp
  • Instagram
  • Facebook

©2019-2024 Δήμος Πειραιά. Legal Notice. Graphics by Designature. Powered by University of Piraeus.

bottom of page